ASA DINNER TALK

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ดำเนินการจัด ASA DINNER TALK ในหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน “Public spaces, public affairs” วิทยากรโดย คุณนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย และคุณประพันธ์ นภาวงศ์ดีและหัวข้อ “Circular economy in construction sector” วิทยากรโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด เวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา