บรรยายพิเศษ และมอบทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย RUMTSV

Arch open house “เปิดบ้านสถาปัตย์” กิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ Sustainable Architecture จากบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยโดยมีผศ.ศุภชัย ศรีขวัญรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.พิษณุ อนุชาญ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผศ.สาทินี วัฒนกิจ คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง รวมถึงนักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพ
อย่างมีศักยภาพ และงานวางรากฐานงานสถาปัตยกรรมยั่งยืน?? #RUTS #ARCHRUTS #เปิดบ้านสถาปัตย์ #ARCHOPENHOUSE