ประชุมออนไลน์ แนะนำวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek®

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ประชุมออนไลน์ แนะนำวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek®
แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้โครงการสร้างบ้านประหยัดพลังงานกับทางมหาสิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีเดือนมิถุนายน ปี 2022 ของโครงการประกวด Solar Decathlon Europe