ปีที่ผ่านมา คนกรุงฯ สูด PM 2.5 = บุหรี่ 1,224 มวน

Rocket Media Lab สรุปภาพรวมสภาพอากาศกรุงเทพฯ ปี 2565 โดยอ้างอิงข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ The World Air Quality Index Project และอ้างอิงค่าระดับคุณภาพอากาศของค่า PM2.5 จากข้อเสนอของกรีนพีซ
✅ ในปี 2022 คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ 1,224.77 มวน ลดลงถึง 37 มวนจากปี 2021 ที่มีจำนวน 1261.05 มวน
✅ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ มีวันที่อากาศดี คืออยู่เกณฑ์สีเขียวเพียง 49 วัน คิดเป็น 13.42% ของทั้งปี น้อยกว่าในปี 2021 ที่มีถึง 90 วัน
✅ มีข้อสังเกตว่า ในปี 2020 และ 2021 เดือนที่กรุงเทพฯ มีอากาศเลวร้ายเต็มไปมลพิษฝุ่น PM2.5 มากที่สุด คือเดือนมกราคม ขณะที่ปี 2022 กลับเป็นเดือนเมษายน
✅ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ภายใต้กรมควบคุมมลพิษเพียง 22 รายการ (จาก 78 รายการ) เป็นงบฯ 97,130,400 บาท หรือคิดเป็น 0.003% ของงบฯ รายจ่ายประจำปี 2565
✅ ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยตรง 2 โครงการที่มีการตั้งงบฯ รวม 58,726,956 หรือคิดเป็น 0.74% ของงบฯ ทั้งหมดของ กทม.
และในเดือนนี้ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 2023 ค่า PM 2.5 พุ่งสูงสุด 82.9 และ 84.2 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตฝุ่นเลยทีเดียว เรียกได้ว่าคนกรุงฯ สูดมลพิษกันอย่างไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องมานาน
โดยมาตรการการจัดการปัญหา PM 2.5 ต้องมีการจัดการที่เห็นผลมากกว่านี้ เพราะในต่างประเทศเองก็มีการจัดการปัญหาอย่างชัดเจนและเห็นผล แต่ไทยยังคงไม่ได้ Take Action มากเท่าที่ควร เพราะตอนนี้เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคฝ่ายมากกว่าการจะใช้นโยบายหรือกฎหมายบังคับนั่นเอง
References:
https://rocketmedialab.co/bkk-pm-25-2022/
https://rocketmedialab.co/bkk-pm-25-2022-regulation/