มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 6 ทุน แก่เยาวชน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต โดยมีคณะอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณเกียรตินันท์ กล่าวว่า “การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทเอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้น มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้นเรา ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป