สัมมนาในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมธรุกิจระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เดินทางเข้าร่วมสัมมนาพูดคุยในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมธรุกิจระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไทยในเวียดนาม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีท่าน Phan Trong Thai รองประธานกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมให้คำชี้แนะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจอีกทั้งนโยบายการสนับสนุนของทางสมาคมและกรอบปฏิบัติงานในการทำธรุกิจร่วมกันเป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีกับทางสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและผู้ประกอบการในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ทางผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทางสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงถึงมิตรภาพที่ดีร่วมกัน