อาษา มา-หา นคร

กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน WELCOME PARTY และทัศนศึกษาอาษา มาหา ปากพนัง อีกหนึ่งงานคือ ASA Night สถาปนิกทักษิณ ’63 ภายใต้แนวคิด “อาษา มา-หา นคร” ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เผยแพร่กิจกรรมของกรรมาธิการ ฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน โดยมีคุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด และ คุณพรชัย วีระพิพรรธ ผู้จัดการภาค ในสถานะ ตัวแทนของบริษัท ฯ เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้