ไทยประกาศจุดยืนใน #COP27 คาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2065

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนจากประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนอย่างแข็งขันว่า
✅ เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ค.ศ. 2030 ให้สอดคล้องกับการยกระดับเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050
✅ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ในทุกสาขา
✅ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030
✅ เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2050
✅ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพานิชย์ก่อนปี ค.ศ. 2040
✅ การดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส
✅ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดแผนการปรับตัวต่อ
✅ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประชาชน
✅ ยังเน้นการส่งเสริม BCG Economy Model ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุมผู้นำเขต
✅ เศรษฐกิจ APEC เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
เรียกได้ว่าเป็นการประกาศจุดยืนของประเทศได้อย่างแข็งขันมากเลยทีเดียว เราก็ต้องมาจับตามองกันว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ประกาศไปมากน้อยแค่ไหน และจะทำตามที่กล่าวได้หรือไม่
References:
https://www.mcot.net/view/rRCqoLj2