Best Practice Awards 2020 สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญา “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2020 สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญา
โดยเป็นบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ
ซึ่งได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2020 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
องคมนตรีเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอ ประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร