Buzon On-Site Training

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series ให้แก่ฝ่ายออกแบบ/สถาปนิกโครงการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการในประเทศและต่างประเทศ บริษัทรัชดาหินอ่อนจำกัดโดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทยให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้งานต่าง ๆ พร้อมตอบข้อซักถามในการใช้งานต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน