เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (Teachnical Service Officer)