ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันนี้เป็นวันความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day) ทุก ๆ วันที่ 22 พ.ค. ของทุกปีเป็นวัน International Biodiversity Day ที่ทาง UN กำหนดเอาไว้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในปัญหาของความหลากหลายทางชีวภาพโดยในปีนี้มีธีมที่ชูเป็นจุดเด่นคือ “Building a shared future for all life” หรือสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกสรรพชีวิตทำไมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ถึงสำคัญ? นั่นก็เพราะความหลากหลายของพืช สัตว์ และแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ให้ดำรงอยู่และเกื้อกูลหนุนนำกัน และที่สำคัญคือสามารถเติมเต็มทรัพยากรของโลกได้ซึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกของเราขาดความหลากหลายทางชีวภาพมาจากหลายสาเหตุ แต่การกระทำของมนุษย์คือปัจจัยหลักที่ทำให้ขาดความหลากหลายนี้ไปการขาดความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะสัตว์หลายสายพันธุ์ที่เริ่มสูญพันธุ์ จำนวนประชากรแมลงที่กำลังล้มหายตายจาก นอกจากนี้พืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนกัน และแน่นอนว่าถ้าโลกขาดความหลากหลาย สิ่งมีชีวิตก็จะอยู่รอดได้ยากจนนำไปสู่การสูญสิ้นเลยก็เป็นได้ เราจึงมีหน้าที่ที่จะปกป้องไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น เพราะทรัพยากรต่างๆ จะเพียงพอต่อความต้องการได้ก็ต่อเมื่อม่ีความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเอง
Reference:
https://www.jagranjosh.com/…/international-day-for…