จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

สัมมนาหัวข้อ จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน โดย ดร. รุ่งทิพย์ เมนะเศวต ณ โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ตซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจึงมีสำคัญที่จะนำพาองค์การให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกิจกรรมเพิ่มทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีแรงบันดาลใจในตนเอง เข้าใจงาน เข้าใจผู้อื่นมุ่งมั่นทุ่มเทในงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ พัฒนางานที่ทำอย่างมีระบบ สม่ำเสมอ ซึ่งบุคลาการ ของบริษัท ดี.โอ.บอนด์ ได้รับพลัง แรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิตต่อไป