บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ขอขอบพระคุณ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ที่มอบโอกาสให้ และ จัดการบริหารจนเกิดคลาสนี้ครับการแบ่งปันนี้จะเกิดมิได้หากมิได้รับความกรุณาจากถึงท่านคณะบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร และคณะผู้บริหาร #ADWU และคณาจารย์ Tinapus Wisadsatorn อาจารย์จุ้ย อาจารย์ฟะ น้องเรย์ ที่เปิดโอกาสให้ นศ. ได้รับฟังครับ