บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ landscape for Life โดย คุณชัยรัตน์ สุระจรัส CEO – บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด และ หัวข้อ Sustainability Construction and MATERIAL โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ GM – บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด