บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Public spaces, public affairs และ Circular economy in construction sector

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรนารายณ์)ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จัดบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาสถาปัตยกรรม ในหัวข้อหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน “Public spaces, public affairs โดย คุณนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย(TALA) และหัวข้อ “Circular economy in construction sector”โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด การบรรยายพิเศษ ทั้ง2 หัวข้อที่กล่าวมา เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้สู่การปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีศักยภาพและการตระหนัก ถึงพื้นที่สีเขียว สำหรับทุกคน