Earth Overshoot Day วันหนี้นิเวศโลกที่ดูเหมือนจะเป็นหนี้ไปเรื่อยๆ

Earth Overshoot Day คือวันที่โลกกำหนดขึ้นเมื่อถึงจุดที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินกว่าที่ระบบนิเวศของโลกจะผลิตขึ้นมาใหม่ได้แล้วในปีนั้น
โดยในปีนี้วันหนี้นิเวศโลกจะอยู่ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปปีก่อนๆ ตั้งแต่ปี 1971-2022 จะเห็นว่ามนุษย์มีการใช้ทรัพยากรมากเกินที่โลกจะผลิตขึ้นมาใหม่ได้
วันหนี้นิเวศโลกนี้กำหนดมาเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของโลก ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเคียงคู่ไปกับเรื่อง Climate Change เลยทีเดียว
ซึ่งหนึ่งในทางเลือกคือการหันไปพึ่งพลังงานหมุนเวียนหรือการรีไซเคิลจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปได้สูง
✨ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
? ในอเมริกามีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงแค่ 12.2% จากการใช้พลังงานทั้งหมด
?ในอเมริกามีการใช้แก๊สธรรมชาติมากกว่าที่ผลิตขึ้นมาได้
?อนาคตของพลังงานหมุนเวียนในปี 2040 จะสามารถผลิตได้ประมาณ 15% ของความต้องการพลังงานของโลก
?การใช้งานพลังงานมีการเพิ่มขึ้นถึง 26% ในช่วงปี 1980-2014
?ในอเมริกาสามารถผลิตพลังงานได้เพียง 89% ของความต้องการของประเทศเท่านั้น
References:
https://nationaltoday.com/earth-overshoot-day/