โครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Name
โครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Building Type
Academy

Location / Country
เพชรบุรี

Colour
MA501

Year
2018


Construction
ติดตั้งโดย บจก.บลูไลน์ จี.โอ.ซิสเต็ม
พื้นที่โดยประมาณ 900 ตร.ม.
year