KREEN+ กระถางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ใช้งานได้นาน 10 ปี

มากกว่าการตอบโจทย์ในเรื่องของการทำสวนแนวตั้งของกระถาง KREEN+ เราคิดตั้งแต่กระบวนการผลิต “ที่ต้องช่วยสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ทำลายโลก” KREEN+ เลือกใช้วัสดุหมุนเวียนที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Pre-consumer Recycled Content) หรือก็คือเศษรันเนอร์ที่เป็นเศษวัสดุอุตสาหกรรมพลาสติกที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการใช้งานใดๆ
มีความทนทานใช้ได้นานมากถึง 10 ปี นอกจากนี้สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชุบชีวิต และยืดอายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย
เรียกได้ว่าไม่ได้คิดแค่เรื่องของการใช้งาน แต่คิดตั้งแต่การผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้ต่อในการรีไซเคิลเมื่อหมดอายุขัยของมัน