NCLA ” SUSTAINABILITY CONSTRUCTION MATERIAL “

วันที่ 27 เมษายน 2566 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหารบริษัท ดีโอบอนด์ จำกัด  ได้รับเกียรติให้ขึ้นพูดในงาน NCLA จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในหัวข้อ SUSTAINABILITY CONSTRUCTION MATERIAL ภายในงาน สถาปนิกสยาม66