บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

Name
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

Building Type
Factory

Year
2018