Spacial Talk … “แรงบันดาลใจและเทคนิคการเรียนรู้ …”

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง AR-201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวงการเข้าร่วมและกล่าวบรรยายพิเศษ (Special Talk)

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการสมาคมภูมิสถาปัตยกรรม (TALA) และกรรมการ Landscape Collaboration ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ทั้งสองท่านได้แบ่งปันแรงบันดาลใจและเทคนิคการเรียนรู้ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมงาน

ในโอกาสนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนิสิตต่อไป
การเข้าร่วมและการสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นแรงจูงใจและการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับนิสิตในการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองสำหรับอนาคตทางวิชาชีพ