Tala Student Design Competition 2021

DOBCL ร่วมกับ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้จัดงาน “Green Infrastructures and Vertical Green การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่”
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการตัดสินผลงานต่างๆ ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ประมาณ 7-10 วัน สามารถติดตามผลได้เลยนะคะ ปัจจุบันพื้นที่เมืองเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายปัจจัย ทำให้เกิดการขยายตัวของการคมนาคมในรูปแบบต่างๆ อย่างสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองโดยรอบ รวมไปถึงปัญหามลภาวะต่างๆ เราจึงได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้และต้องการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองให้กลับมาเป็น #พื้นที่สีเขียว โดยส่งมอบโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ทุกคน มาร่วมประกวดกันในครั้งนี้
ไปดูภาพการแข่งขันของเหล่านิสิตนักศึกษาได้เลยค่ะ เพราะทุกคนออกแบบได้สุดยอดแถมใส่ใจเรื่องพื้นที่สีเขียวได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เรารู้ว่าพลังการเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ในมือของทุกคน